BMW G70 3.0 Hybrid B58B30M2 SULEV30 BMG12I03 90R100322C_BMG12I03 DME-960-B58B30M2-BBG21-G70-KOR-SULEV30–280kW-520Nm-48V-MPST . OLSx
Reform Muli 3.0 110PS EDC17C49 1358_EDC17C49_V90_V3 10SW0480171358V90_ . OLSx